Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BRIDGE SOLUTION KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja (továbbiakban. Info tv.).

Társaságunk, mint Adatkezelő ezen jogszabályi kötelezettségnek az alábbiak szerint eleget tesz.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő: Bridge Solution Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 43.
Cégjegyzékszám: 01-09-910495
Adószám: 14582497-2-43
Képviselő: Bojtos Bertalan
Telefonszám: +36-70-3000-302
E-mail cím: info@ablaktrade.hu
Honlap: www.ablaktrade.hu

AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.). Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

Adatkezelő az ablaktrade.hu honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó (IT szolgáltató): Rackforest Kft.Székhely: 1132 Budapest, Viktor Hugó utca 18-22.
Adószám: 14671858-2-41
E-mail cím: info@rackforest.com
Honlap: www.rackforest.com

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, MEGHATÁROZÁSA, A KEZELT ADATOK KÖRE

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint – a hírlevélre történő feliratkozás során – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek is megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelőnek ezen megkeresések esetében – amennyiben a megkeresés a pontos célt és az adatok körét tartalmazza – az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Ezen adatkezelés jogalapja jogszabály előírásán alapul, az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében.

A honlap használatával a honlapra látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, a következő cookiek használatát:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) cookiek: itt az adatkezelés célja a honlap megfelelő működésének biztosítása, ezek a cookiek ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Használatot elősegítő cookiek: itt az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

Teljesítményt biztosító cookiek: információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól; ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords); itt az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés célja a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára Adatkezelő nem adja tovább, valamint nem használja azt a Felhasználó azonosítására.

Ezen adatokat Adatkezelő maximum 90 napig őrzi meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatja fel.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookiek használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az űrlapokon megadott személyes adatok kezelése az űrlap elküldésével kezdődik és a Felhasználó által feltett kérdés megválaszolásáig vagy az árajánlatkérés elfogadásáig, elutasításáig tart. A Felhasználó által megadott adatok Adatkezelő általi törlésére Felhasználó kérésére bármikor sor kerülhet. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 1 hétig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

AZ ADATKEZELÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Adatkezelő külföldre nem továbbít adatokat.

Az Adatkezelő adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a személyes adatokat megismerni.

A személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Adatkezelő valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett személy jogainak gyakorlását az alábbiak szerint:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése (részletes szabályai a Rendelet 12. cikkében).

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik (részletes szabályai a Rendelet 13. cikkében).

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg (részletes szabályai a Rendelet 14. cikkében).

4. Az érintett hozzáférési joga (részletes szabályai a Rendelet 15. cikkében).

5. A helyesbítéshez való jog (részletes szabályai a Rendelet 16. cikkében).

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (részletes szabályai a Rendelet 17. cikkében).

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog (részletes szabályai a Rendelet 18. cikkében).

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (részletes szabályai a Rendelet 19. cikkében).

9. Az adathordozhatósághoz való jog (részletes szabályai a Rendelet 20. cikkében).

10. A tiltakozáshoz való jog (részletes szabályai a Rendelet 21. cikkében).

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (részletes szabályai a Rendelet 22. cikkében).

12. Korlátozások (részletes szabályai a Rendelet 23. cikkében).

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (részletes szabályai a Rendelet 34. cikkében).

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (részletes szabályai a Rendelet 77. cikkében)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (részletes szabályai a Rendelet 78. cikkében)

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (részletes szabályai a Rendelet 79. cikkében).

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő úgy tervezi meg és úgy hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala vagy felhasználása megakadályozása érdekében Adatkezelő gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatás-nyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, továbbá az üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított-, illetőleg változatlansága igazolható legyen.

Adatkezelő és tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen.

JOGORVOSLAT

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetőleg törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., telefon: +36 -1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Adatkezelő köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

  • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.),
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
  • az “Online Privacy Alliance” ajánlásai.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.ablaktrade.hu/adatkezeles weboldalon történik.

Budapest, 2019. április 01.

Üdvözlöm, miben tudok segíteni?